Základy digitálneho marketingu


ZÁKLADY DIGITÁLNEHO
MARKETINGU


ZÁKLADY DIGITÁLNEHO
MARKETINGU

Preštuduj si:

Internetová reklama

• Štruktúra trhu, znalosť segmentov týkajúcich sa online marketingu, ich veľkosť, trendy
• Fakty a čísla (podiel na trhu online reklamy z hľadiska výdavkov do médií, veľkosť jednotlivých segmentov, trendy a prognózy)
• Faktory, ktoré ovplyvňujú rozvoj odvetvia internetovej reklamy

Používatelia internetu na Slovensku a vo svete (fakty, čísla, trendy a prognózy)

• Penetrácia trhu a počet používateľov internetu na Slovensku a vo svete
• Trendy a smerovanie súvisiace s používaním digitálnych médií

Komunikačné kanály na internete - typológia a pojmy klasifikácie

• Koncept rozdelenia komunikačných kanálov na získané, vlastnené a platené médiá
• Schopnosť klasifikovať kanály z hľadiska tohto konceptu

Typy a klasifikácia subjektov, ktoré súvisia s trhom internetovej reklamy

• Štruktúra trhu (hlavní hráči na globálnom a lokálnom trhu – agentúry, mediálne domy, vydavatelia, dodávatelia nástrojov, súvisiace organizácie)

Základné nákupné modely a emisia internetovej reklamy

• Znalosti a kompetencie interpretácie nákupných modelov: CPM, CPC, CPL, CPD, CPS, eCPM

Základné pojmy

• Príklady pojmov: doména, URL, User Generated Content, Web 2.0

Základné nástroje a ukazovatele

• Podstata a praktické uplatnenie ukazovateľov: CTR a CR
• Podstata a praktické uplatnenie ukazovateľov: návštevy stránky a videnia
• Znalosť základných schopností, možností, aplikácií a rozdielov medzi nástrojmi ako: Google AdWords, Google Analytics, Google Keyword Tool, Google Trends, Google URL Builder, Gemius

Spolupráca s agentúrou – základné pojmy

• Znalosť základných procesov, ktoré súvisia s internetovou reklamou, ako sú: plánovanie médií, nákup reklamy a jej vyhodnocovanie
• Znalosť a schopnosť interpretovať prvky agentúry a mediálny brief
• Znalosť základných pojmov a problémov týkajúcich sa tvorby na internete (napr. pixels, RGB, veľkosti a typy súborov)
• Znalosť základných technických pojmov (napr. CSS, HTML, IP)

Offline vs. Online marketing

• Znalosť základných termínov a vzťahov spojených s online a offline konzumáciou