Stratégia a plánovanie


STRATÉGIA
A PLÁNOVANIE


STRATÉGIA
A PLÁNOVANIE

Preštuduj si:

Strategické koncepty a modely

• Znalosť a schopnosť interpretovať a aplikovať základné pojmy a modely, ako napríklad: AIDA, inbound a outbound marketing

Analýza - metódy, nástroje a zdroje informácií

• Znalosť nástrojov a informačných zdrojov (ako napríklad AIM Monitor) a schopnosť analyzovať dáta (napríklad: Index afinity)

Definovanie cieľov

• Podstata a rozdiely medzi predajnými a imidžovými kampaňami
• Schopnosť výberu vhodných nástrojov a aktivít s ohľadom na obchodné a marketingové ciele (napr. výber takých nástrojov, ktoré v najväčšej miere prispejú k dosiahnutiu cieľa – budovať povedomie o značke)

Definovanie cieľovej skupiny

• Schopnosť popísať cieľové skupiny na základe demografických, psychologických
a behaviorálnych kritérií

Definovanie akčného plánu/taktiky

• Schopnosť vybrať správnu kombináciu aktivít s ohľadom na ciele kampane a cieľovú skupinu
• Znalosť a praktické uplatňovanie konceptov a trendov, ako sú: bannerová slepota, capping, RWD

Metódy práce s rozpočtom a fakturácie kampane

• Základné znalosti modelov týkajúcich sa fakturácie a tvorby rozpočtov internetových kampaní (príklad: náklady na licencie, provízia agentúry, success fee)

Meranie efektivity

• Schopnosť vybrať objektívne a relevantné KPI`s

Reportovanie výsledkov

• Schopnosť kriticky interpretovať výsledky kampane vo vzťahu k stanovenému cieľu